شاهوار نت....................رسانه مستقل شاهرودیها شاهرود قاره کوچک شکوهی تاریخی طبیعتی گوناگون حیات وحش نادر تنوع قومی و فرهنگی ********************* شاهرود را قاره کوچک می خوانند، شهرستان های شاهرود با مساحتی بالغ بر” 51 “هزاركیلومتر از بزرگترین شهرستانهای ایران است و به دلیل واقع شدن در بین رشته كوه های البرز، دشت،كویر، مراتع سرسبز با خاك مرغوب و چشمه سارهای فراوان وجنگل های غنی به جای مانده از دوران هیركانی و سایر عوامل طبیعی و موقعیت خاص جغرافیایی، شاهراهی بین شرق و غرب کشور عزیزمان ایران است. این منطقه قاره ای كوچك در دل كویرمركزی ایران است. شاهرود- قلب تپنده ایران- نگین استان سمنان آرزوی جوانان شاهرودی داشتن شاهرودی سبز است......... آیا صدای ما را می شنوید، که از عمق جان فریاد یا مرگ یا عدالت را سر میدهیم.......... دیگر بهارم هم سرحالم نمی کند چیزی شبیه گریه زلالم نمی کند خدایا مرا به کبوتر شدن چه کار وقتی که سنگ رحم به بالم نمی کند......!!!!!! http://shahvarnet273.mihanblog.com 2020-08-09T21:05:04+01:00 text/html 2014-03-08T17:46:43+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... استقبال سرد خبرنگاران ازجشنشان! http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/736 <br><p class="MsoNormal" style="text-align:right;line-height:150%" align="right"><img src="http://kazemjalali.com/uploads/2_5699.JPG" alt="" height="480" width="524"></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right;line-height:150%" align="right"><font color="#000099"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right;line-height:150%" align="right"><font color="#000099"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right;line-height:150%" align="right"><font color="#000099"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right;line-height:150%" align="right"><font color="#000099"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">درهفته گذشته شاهد برگزاری جشن خبرنگاران شاهرودی بودیم اما این جشن متفاوت ازگذشته بود!</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <div style="display: none;" id="_dyhb23rg4374"></div> <div style="display: none;" id="_dyhb23rg4374"></div><div style="display: none;" id="_dyhb23rg4374"></div> <div style="display: none;" id="_dyhb23rg4374"></div><div style="display: none;" id="_dyhb23rg4374"></div> text/html 2014-02-05T05:08:06+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... قدردانی و سپاسگزاری از آقای محمدعلی اینانلو http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/734 <div align="justify"><font color="#000099" size="3"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1391576704248_2246" style="font-size:14pt;line-height:115%;" lang="FA">متاسفانه اشتباه اسمی باعث سوء برداشت برای بعضی از عزیزان در کشور علی‌الخصوص در قاره کوچک (شاهرود) گردیده ، لذا شاهد انتشار مطالبی کذب و غیر واقعی در بعضی از سایت‌ها و رسانه‌های محلی شهرستان شاهرود علیه آقای محمدعلی اینانلو یکی از شاخص‌ترین و با ارزش‌ترین چهره‌های طبیعت کشور بودیم که موجب رنجش خاطر ایشان از مردم قدرشناس شاهرود و دل‌آزردگی دوستداران واقعی طبیعت گردید.</span></font></div> text/html 2014-01-29T19:02:19+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com اشکان شهردار شاهرود 4 کارمند شهرداری را بعلت فساد مالی از کار برکنار کرد http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/733 <div align="justify"><font color="#000066"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنیده ها حاکیست فانی(شهردار شاهرود) 4 کارمند شهرداری را بعلت آنچه که فساد مالی&nbsp; (&nbsp;رشوه خواری و ...) ...</font></b><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></b><br></font></div> text/html 2014-01-29T05:05:11+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... سایت شباب کانون بسیج هنرمندان شاهرود رتبه دوم کشور را کسب کرد http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/732 <span id="yui_3_13_0_ym1_1_1390971773892_2536" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;color:black;" lang="FA">&nbsp;</span><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1390971773892_2259" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;" lang="FA">ازسوی ریس سازمان بسیج هنرمندان کشوراعلام شد<br><font color="#333399"><br></font></span><font color="#333399"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;"></span> </font><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1390971773892_2271" class="yiv0889875271MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;text-indent:1.0cm;line-height:normal;" align="center"><font color="#333399" size="3"><b id="yui_3_13_0_ym1_1_1390971773892_2270"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1390971773892_2269" style="font-size:16.0pt;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1390971773892_2267" dir="RTL" style="text-decoration: none;" lang="FA">سایت شباب کانون بسیج هنرمندان شاهرود رتبه دوم کشور را کسب کرد</span></span></b></font></div> text/html 2014-01-26T18:28:25+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com اشکان دکتر جلالی : شاهرود بهترین منطقه برای انتقال پایتخت می باشد http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/731 <div align="justify"><b><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 12pt" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://kazemjalali.com/uploads/thumbnails/thum-0e69de479c5912b0210-payetakht_5018.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمعیت پایتخت سیاسی کشور نیز در دراز مدت باید فقط در حدود 500 هزارنفر باشد و نه اینکه از الان با 500 هزارنفرجمعیت کارش را شروع کند.</font></b><br><br><b><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 12pt" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">دكتر جلالی تأکید کرد: باید کل جمعیتی که برای پایتخت دیده می شود در چند دهه حداکثر به 500 هزار نفر برسد.</font></b></div> text/html 2014-01-26T16:48:22+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... تصاویری زیبا و دیدنی از نماد استان جدید http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/730 <P align=justify><FONT size=3><FONT color=#000099><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><STRONG>قلۀ باشکوه </STRONG></SPAN><SPAN><STRONG>شاهـوار نشان پرافتخار خطۀ شاهوارنشینان شاهرودی است. شاهوار بلندترین قلۀ شمال شرق ایران و رشته کوه البرز شرقی است که حدود 4000 متر ارتفاع دارد. شاهوار با چشمه ها و سرشاخه های فراوان منشاء زندگی و نشاط مردم منطقۀ شاهرود است.</STRONG> </SPAN></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3><FONT color=#000099><SPAN><IMG style="WIDTH: 698px; HEIGHT: 227px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/290/868497/shahvar/q.jpg" width=1191 height=380></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2014-01-23T19:20:01+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com اشکان تجمع و اعتراض لابی ها و گروههای فشار مرکز استان به سخنان دکتر جلالی http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/729 <div align="justify"><font color="#000099"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">... جلسه این افراد با استاندار، خبری در دست نیست اما آنچه بدیهی است ، هر زمان که سخن از مظلومیت شهرستانهای شرق استان (شاهرود ، میامی ، بسطام )&nbsp; برده می شود به مذاق عده ای در مرکز استان&nbsp; ، که منافع خود را در خطر می بینند خوش نمی آید و با حرکات این چنینی سعی در مرعوب ساختن برخی مسئولین و چمبره زدن بر حق و حقوق دیگر شهرستانها دارند .<br><br></font><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مردم&nbsp; شهرستانهای شاهرود،میامی و بسطام &nbsp; از مسئولین محترم بخصوص استاندار گرامی تقاضا دارند با برخورد قاطعانه با چنین اجتماعات نامشروع و همچنین عوامل محرک پشت پرده ، زمینه گسترش شکاف تبعیض و بی عدالتی بین شهرستانهای شرق و مرکز استان را ریشه کن نمایند.</font></font><br></b></font></div> text/html 2014-01-23T19:00:48+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com اشکان دکتر جلالی در برنامه شب آفتابی از تشکیل استان شاهوار دفاع کرد http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/728 <div align="justify"><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><br><img src="http://eirib.ir/uploads/posts/2014-01/1390420784_shab-aftabi-1.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>مجری این برنامه نیز با صراحت اعلام کرد که "شاهرود چوب سمنان را می خورد "</font></font></b><br><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">به نظر می رسد که صدای مظلومیت شاهرود در کل کشور شنیده شده است که مجری یک برنامه پر بیننده تلویزیونی با این قاطعیت اعلام میکند که علت مشکلات شاهرود ناشی از سیاستهای تبعیض آمیز مرکز استان بر علیه شاهرود می باشد.</font></font></b></div> text/html 2014-01-17T14:39:06+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com یاردبستانی مطلب ثابت-- ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/موجیم که آسودگی ما عدم ماست http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/59 <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">دوستان عزیز همشهری، گروه شاهوار نت آمادگی دریافت نظرات،پیشنهادات و همچنین درد دل ها و مشکلات شما و انعکاس آنها <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>در مجله خبری خود را دارد.<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span><strong><font size="4"><font color="#ff0000"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">بیایید </font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">همصدا با هم فریاد عدالت</font> <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">خواهی</font><span dir="ltr"></span><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">و مظلومیت</font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"> خطه شاهوار را سر دهیم<o:p></o:p></font></font></font></strong></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">ما و شما گروه شاهوارنت را تشکیل می دهیم، پس با اعتماد خود به ما عضو این گروه شوید.<o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">نحوه&nbsp;عضویت:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">ارسال نام و پست</font> <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">الکترونیک</font></span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">(E-mail)</font></span><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"> </span><span dir="rtl"></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">خود طی یک پیام خصوصی</font> <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">برای مدیریت شاهوار</font> <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">نت</font></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font color="#33cc00">***************</font></strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff6666">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این مطلب ثابت است</font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#ff6666" face="Verdana"></font></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span> <img style="WIDTH: 562px; HEIGHT: 312px" alt="" src="http://upload7.ir/images/57423354821158434450.jpg" align="absMiddle" border="0" height="2271" hspace="0" width="1760"></p> <div style="display: none;" id="_dyhb23rg4374"></div><div style="display: none;" id="_dyhb23rg4374"></div> text/html 2014-01-16T17:14:19+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... جشن میگیریم با هم چهل سالگی دانشگاه شاهرود را!! http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/726 <div align="justify"><font color="#000099"><b><font size="3">یکی از افتخارات شاهرود تا بوده این بوده که شهر ما شاهرود، شهری فرهنگی و دانشگاهی است، سالانه عده ی زیادی دانشجو به شهر ما سفر می کنند و ما یه پیشرفت فرهنگی و اقتصادی شاهرود می شوند. روزگاری مایه رشد و ترقی شاهرود همین دانشگاه شاهرود و مایه شهرتش بود.........</font><br></b></font><br></div> text/html 2014-01-12T05:05:38+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... دیدار بزرگان ومعتمدین شاهرود با آیت الله اشرفی http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/725 <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b><font size="3">جمعی از بزرگان، معتمدین، دانشگاهیان وبازاریان شاهرود در دیدار با آیت الله اشرفی خواستار پیگیری حقوق مردم این شهر شدند.</font></b></font></p><br> text/html 2014-01-09T16:30:04+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... مردم شریف بسطام، از ماست که بر ماست......... http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/724 <div align="justify"><div align="center"><font color="#000099" size="5"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عر</font>ض سلام خدمت مردم عزیز و شهیدپرور شهرستان بسطام:</b></font><font size="5"><br></font></div><br><br><font size="3"> </font></div> text/html 2013-12-28T04:51:36+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... صرفا جهت اطلاع استاندار! http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/723 <div align="justify"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br><br>شقی و بیچاره آن ملتی است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که آذوقه خود را<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در شهر و روستای خودشان تامین نکنند و مجبور باشند که ترک وطن نمایند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ومن هم به دلیل ارقیتی که به وطنم دارم خواستم نمونه ای از بی عدالتی که نمود آشکاری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آن در این خطه مشهود است را بار دیگر به استاندار و مسئولان مرکز استان گوشزد نمایم به امید روزی که عدالت در همه جای استان حکمفرما باشد و تمامی اعتبارات در اقصی نقاط استانمان به صورت عادلانه توزیع شود<br><br></span></b></font><div align="center"><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/57683a993f4a7d941.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></b></font><br><font color="#000099"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></font></div></div> text/html 2013-12-26T05:23:01+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... پایتخت، از شرق به استان شاهوار محدود می شود http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/722 <div align="center"><font color="#000099"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">اگر قرار است ما درخواستی داشته باشیم آن درخواست تشكیل استانی به نام شاهوار است . اگر قرار است ایستادگی كنیم ، سهم خواهی كنیم، عدالت را جویا شویم ، اشتغال بخواهیم آن تنها از این طریق محقق می شود كه خودمان مركز تصمیم گیری شویم نه اینكه به دنبال پایتخت شدن برویم كه بر فرض محال حتی اگر اتفاق هم بیفتد چیزی جزء مصائبی چون مصائب تهران در آینده نصیبمان نخواهد كرد. </span></font></b></font></div> text/html 2013-12-24T09:28:38+01:00 shahvarnet273.mihanblog.com آرمان ... سرنوشت نامعلوم ورزشگاه 15 هزار نفری شاهرود http://shahvarnet273.mihanblog.com/post/721 <P align=center><FONT color=#000099 size=3><STRONG>مقایسه دو طرح که در یک روز و در یک ساعت و در یک جا به تصویب رسیدند.............</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc0000 size=5>ورزشگاه 15 هزار نفری شاهرود</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#000099 size=3><STRONG>و</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc0000 size=5>ورزشگاه 15 هزار نفری سمنان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc0000 size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 515px; HEIGHT: 371px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/290/868497/N.jpg" width=535 height=426></P> <P align=center>&nbsp;</P>